Regulamin

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklephello.pl/ (dalej „Sklep”), oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Strona internetowa https://sklephello.pl/ (dalej “Sklep”) jest własnością firmy Hello Distribution Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. Słowackiego 39, wpisana pod numerem KRS 0000403720 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 341215825, NIP: 9562298883

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

4. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Sklep. Sklep może uzależnić możliwość składania zamówień w Sklepie od spełnienia warunków wskazanych na stronach internetowych Sklepu, w szczególności wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych wymaganych do realizacji złożonego zamówienia.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Hello Distribution Sp.  z o.o. (dalej “Sprzedawca”). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, podobnie związane z tym podanie danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.


 II. Ceny i oferta 

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, o których Kupujących jest również informowany podczas składania Zamówienia.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. W przypadku przyznania rabatu, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Sprzedawcę. Rabaty nie sumują się.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.


III. Składanie i realizacja zamówień

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą (dalej “Zamówienia”) za pomocą formularza zamówień udostępnionego w Sklepie.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS, włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies.

4. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej https://sklephello.pl Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Dane niezbędne do realizacji zamówienia to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy oraz numer telefonu.

6. Podstawą do realizacji Zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Kupujący do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

8. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

10. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Kupujący ma dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronach internetowych Sklepu.

11. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Sprzedającego lub u dostawców), obsługa Sklepu może po uprzednim kontakcie z Kupującym w celu uzyskania zgody odjąć niedostępne produkty z zamówienia i przystąpić do realizacji pozostałej części zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.

12. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 11, Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą lub nadpłaconą przez Kupującego. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.

13. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę danego zamówienia do realizacji. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

15. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 2-4 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia, termin ten liczony jest od dnia otrzymania pełnej wpłaty z tytułu Zamówienia oraz kosztów jego dostawy zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem.

16. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

17. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji Zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 2 (dwóch) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, na co może nie wyrazić zgody i anulować złożone Zamówienie bez ponoszenia kosztów z tytułu anulowanego Zamówienia.

19. Kupujący jest informowany o stanie realizacji Zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia.

20. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź “outlet” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

21. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, lub na życzenie Kupującego faktura VAT, sporządzona zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.

22. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


IV. Zasady anulowania zamówień i odstąpienie od umowy

1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie.

2. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie dokonana wpłata na rzecz Sprzedawcy w pełnej lub ustalonej przez Strony wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.

3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawdziwych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów Zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Sprzedawcy również w przypadku działania siły wyższej, awarii lub błędów systemów informatycznych i urządzeń komputerowych, w tym utraty danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, włamania na stronę internetową Sklepu lub innej nieautoryzowanej ingerencji osób trzecich.

5. Kupujący, będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hellodistribution.pl

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy w chwili składania zamówienia sposób dostarczenia oferowany przez nas). Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, lub za porozumieniem Stron przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Konsumenta. W przypadku częściowego zwrotu towaru koszty dostarczenia rzeczy nie podlegają zwrotowi z uwagi na stałe koszty wysyłki w sklepie internetowym.

8. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu od Konsumenta. Sklep nie pokrywa kosztów dostarczenia zwrotu towaru do Sklepu przez Konsumenta.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

10. Aby zwrócić produkt należy: 

10.1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.

10.2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

10.3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na  adres: Altmaster Logistyka - Hello Distribution Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy


V. Formy płatności

1. Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:- przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji),- za pośrednictwem systemy elektronicznych Płatności IAI Pay na stronie internetowej Sklepu.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.


VI. Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostawy są realizowane za pośrednictwem usług kurierskich.

4. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej Sklepu metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawa taka zostanie z Kupującym uzgodniona w inny sposób.

5. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedawcę, określone są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności od metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego Sprzedawca. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.

6. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

7. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm firmowych naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Sklepu. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sprzedawcę przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę Sklepu. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.


VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

1. Produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.

2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

3.1. podanie nieprawdziwych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;

3.2. powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Sklepie. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres: Altmaster Logistyka - Hello Distribution Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawce zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. Platforma ODR do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami jet dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Hello Distribution Sp. z o.o. ul. Słowackiego 39, 05-075 Warszawa.

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym: https://sklephello.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html


IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane w Sklepie jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Sklepu (np. błędy w prezentowanych zdjęciach, itp.). Sprzedawca. nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzonym przez producentów. Sklep nie odpowiada również za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu, a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu itp.).

2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

4. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym https://sklephello.pl/pol-terms.html możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hello Distribution Sp. z o.o., nie krótszym niż 1 (jeden) dzień od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie http://sklephello.pl/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Hello Distribution Sp.  z o.o.,

NIP: 9562298883

 

Adres wysyłki:

Altamster Logistyka - Hello Distribution

Ul. Ogrodowa 15

05-555 Grzędy,

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

2. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

3. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

 

–    Data zawarcia umowy

–    Imię i nazwisko Kupującego

–    Adres Kupującego

Proszę o zwrot kwoty ….... zł na rachunek bankowy o numerze: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

–    Data

–    Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

pixel